S3eii2fuj7mNwlh3NDuj6g  

 

 

南海古佛 降

                                    中華民國99717

                                    歲次庚寅年六月初六日

詩曰:


山神護道繼年年

 

野樹穿雲度有緣他日宮堂全告竣

 

玲瓏殿宇會諸賢聖示:吾今日降著:「靈語現真」。


第一章 散財布施,種福逍遙 
古佛曰:世人往往窮一生汲汲營營、逐鹿名利,

 

然而人生無常,一旦命盡身殞,縱有萬貫家財亦帶不

 

走,故若世人能捨財布施、廣植福田,不但可常生歡

 

喜心,又能增長福德,靈性超脫也。

 


 吾今日領貴堂建廟基地之山神蒞堂闡述,以悟世

 

人。 
山神曰:吾乃貴堂建廟基地之山神,今日能到堂

 

與諸賢生見面,心甚喜也。

 


 吾前世生於中等家庭,先祖們胼手胝足,勤奮工

 

作,加之父親智慧開通,努力經營,因此家中累積不

 

少財富,由於父親秉持「有土斯有財」之觀念,不斷

 

購置田地而成為一方地主,並將多餘之田地租給佃農

 

耕作,故吾年少生活可謂無憂無慮也。

 


 吾有二位兄長,皆熱衷功名,雖經父親全力栽

 

培,亦不過得一芝麻小官,故父親希望吾留在其身

 

邊,幫其打理事務。吾謹遵父命,在旁認真學習,至

 

吾年紀漸長,父親即將家業交吾管理。

 


 吾常見佃農靠天吃飯,生活困苦,心中甚為不

 

忍,因此常少收田租,助他們度過難關,因吾急功好

 

義,喜濟貧恤困,排解紛爭,後來即被推舉為地方之

 

里正(今之村長)。 吾一生為村民服務,造橋鋪路,並將大地視為母

 

親,禮敬天地,感恩蒼穹,至六十八歲無疾而終。

 

 吾一生雖無修行,但吾心存正義,胸懷慈善,故

 

吾壽終之後,上蒼敕封吾為山神,直至今日。今觀堂

 

上諸賢生能聖凡兼修,實乃夙世累積之道緣,不像昔

 

時吾生於農業社會,一般人生活較為困苦,大部分要

 

披星戴月為生活奔波勞苦,而有至廟堂者亦多為拜拜

 

祈福而已,要談及「修」則少矣!堂上諸賢生應珍惜

 

今世入道而修之機緣,戮力而修,方能成證道果。他

 

日貴堂廟堂若落成,則吾等就能常見面矣。

 


 
古佛曰:積善立功,慈心於物,愍人之苦,濟人

 

之急,救人之窮,此乃有德,德性若能長期修為,必

 

獲天福,成神、成仙可冀,勉行之。


 可,今日著書暫至此,吾回。

 

 

 

 

 

全站熱搜

修因 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()